Poziv za kandidiranje najboljih studenata u akademskoj 2015/2016. godini

419

Na osnovu člana 56. i člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05), člana 3. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 102/15) i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25/16), federalna ministrica obrazovanja i nauke donosi

ODLUKU

O provođenju postupka kandidiranja za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine s prebivalištem na području Federacije BiH koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

I

Ovom odlukom se otvara postupak kandidiranja za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine s prebivalištem na području Federacije BiH koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH uključujući studente Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Vrhobosanske katoličke teologije u Sarajevu i Franjevačke teologije u Sarajevu.

II

Postupak kandidiranja provest ce se na osnovu prijedloga dostavljenih od strane javnih univerziteta/sveučilišta s područja Federacije Bosne i Hercegovine.

III

Podrska ce se dodijeliti u vidu jednokratne pomoci-nagrade redovnim studentima državljanima Bosne i Hercegovine, s prebivalištem na području Federacije Bosne i Hercegovine, prema kriterijima utvrđenim odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke studentima koje ce predložiti univerziteti/sveučilišta s područja Federacije Bosne i Hercegovine i koji su ostvarili najbolji uspjeh u akademskoj 2015/2016. godini.

IV

Sredstva iz tačke 1 ove odluke dodijelit će se iz sredstava utvrđenih u razdjelu 54. pozicija “Transfer za finansiranje studenskog standarda” ekonomski kod 614100 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, označenih u Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera pod tačkom I stav 3. “Transfer za finansiranje studentskog standarda”, redni broj 2. “Prošireni studentski standard” potprogram 2.2. “Podrška najboljim studentima državljanima Bosne i Hercegovine”, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH”.

V

Za provođenje Javnog poziva upućenog javnim univerzitetima i fakultetima iz tačke l ove Odluke te izradu prijedloga za dodjelu sredstava, zadužuje se komisija za dodjelu podrške u oblasti prosirenog studentskog standarda imenovana Rješenjem federalne ministrice obrazovanja i nauke.

Sačinjeni prijedlog Komisija ce uputiti Stručnom kolegiju i II ministrici na usvajanje.

VI

Vrijednost odobrenih stipendija/nagrada talentiranim studentima će biti uvjetovana visinom raspoloživih sredstava i jednaka za sve studente. Bit će nagrađen/a po jedan/na najbolji/a student/ica na svakoj od 74 organizacione jedinice koliko ih ukupno ima na javnim univerzitetima/sveučilištu u Federaciji BiH te Franjevačkoj teologiji Sarajevo.

VII

Uz navedeno, u tekstu Obavjestenja o provođenju postupka bit će definirani kriteriji za dodjelu stipendija i druga pitanja neophodna za provođenje istog.

VIII

Obavjestenje o provođenju postupka kandidiranja biti će objavljeno na službenoj Internet stranici Ministarstva.

IX

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Orginalni dokument možete vidjeti OVDJE