Odsjek za Historiju – Septembarski ispitni rokovi

1198

 

 

SEPTEMBARSKI  ISPITNI ROKOVI – od 28. 8.  do  23. 9. 2017.

 ŠKOLSKA GODINA 2016 / 17. 

 

Predaja prijava za septembarski ispitni rok vršit će se od 14.08.2017. do 23.08.2017. godine  

Prilikom predaje prijave za ispit (za drugi ispitni termin), studenti su obavezni izvršiti uplatu za dopunski ispitni rok.

Uplatu za ispit izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710, svrha: H4128 – dopunski rokovi- (napisati naziv predmeta), iznos 50,00 KM

 

ODSJEK HISTORIJA (PRVI- ZIMSKI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Uvod u historijsku nauku

Doc. dr. Almir Marić

7. 9. u 10 h 21. 9. u 10 h
2. Opća historija starog vijeka I

Doc. dr. Almir Marić

5. 9. u 10 h 19. 9. u 10 h
3. Arheologija  I

Doc. dr. Almir Marić

30.8. u 10 h 15. 9. u 10 h
4. Pedagogija

Prof. dr. Husejn Musić

5. Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik I

Doc. dr. Edim Šator

28. 8. u 10 h 11. 9. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA (DRUGI- LJETNI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija starog vijeka  II

Doc. dr. Almir Marić

29. 8. u 10 h 12. 9. u 10 h
2. Arheologija II

Doc. dr. Almir Marić

6.9. u 10 h 20. 9. u 10 h
3. Psihologija 30.8. u 10 h 13.9. u 10 h
4. Latinski jezik
5. Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik II

Doc. dr. Edim Šator

31. 8. u 10 h 14. 9. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA (TREĆI- ZIMSKI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija srednjeg vijeka od V do XI st. prof.dr. Salih Jalimam 6. 9. u 10 h 20. 9.  u 10 h
2. Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku do XI st.

Prof.dr. Salih Jalimam

7. 9. u 11 h 21. 9.u 11 h
3. Historija Bosne u srednjem vijeku do XI st. Prof. dr. Salih Jalimam 9. 9. u 9 h 23. 9. u 9 h
4. Pomoćne historijske nauke

Doc. dr. Almir Marić

28. 8.  u 12 h 11. 9. u 12 h
5. Historija religija

Prof. dr. Senaid Hadžić

8. 9.  u 13:30 h 22. 9. 13:30 h

ODSJEK HISTORIJA (ČETVRTI-LJETNI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija srednjeg vijeka od XII do XV st. Prof.dr. Salih Jalimam 29. 8. u 10 h 13. 9. u 10 h
2. Historija jugoistočne Evrope  u srednjem vijeku od XII do XV st.

Prof.dr. Salih Jalimam

30. 8. u 11 h 14. 9. u 11 h
3. Historija Bosne u srednjem vijeku od XII do  XV st. Prof. dr. Salih Jalimam 31. 8. u 10 h 15. 9. u 9 h
4. Historija umjetnosti

Prof. dr. Senaid Hadžić

8. 9. u 13:30 h
5. Izborni predmet
Predmet Prvi rok Drugi rok
IZBORNI PREDMETI
1. Njemački jezik

Doc. dr. Anisa Trbonja-Omanić

5. 9. u 10 h 19. 9. u 10 h
2. Historija civilizacija

Doc. dr. Almir Marić

6. 9. u 10 h 20.  9. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA  –  (PETI – ZIMSKI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka (do 1648.) Doc. dr. Faruk Taslidža 31. 8. u 10 h 14. 9. u 10 h
2. Jugoistočna Evropa pod mletačkom i habsburškom vlašću (do 1918.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

28. 8. u 10 h 11. 9. u 10 h
3. Jugoistočna Evropa u osmanskom periodu (do 1606.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

29. 8. u 10 h 12. 9. u 10  h
4. Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (do 1580.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

30. 8. u 10 h 13. 9. u 10 h
5. Arhivistika i arhivska praksa

Doc. dr. Faruk Taslidža

9. 9. u 10 h 23. 9. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA  –  (ŠESTI – LJETNI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka  (1648- 1789) Doc. dr. Faruk Taslidža 8. 9. u 11 h 22. 9. u 11 h
2. Jugoistočna Evropa u osmanskom periodu (1606-1791)

Doc. dr. Faruk Taslidža

5. 9.  u 10 h 19. 9. u 10 h
3. Bosanski ejalet (1580-1791)

Doc. dr. Faruk Taslidža

6. 9. u 10 h 20. 9. u 10 h
4. Historija Bosne i Hercegovine u XIX st. Doc. dr. Faruk Taslidža 7. 9. u 10 h 21. 9. u 10 h
5. Izborni predmet
Predmet Prvi rok Drugi rok
IZBORNI PREDMETI
1. Lingvostilistika
2. Frazeologija
3. Teorija i praksa odnosa sa javnošću

ODSJEK HISTORIJA – (SEDMI – ZIMSKI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN  2011/2012.

 

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Metodika nastave historije I

Prof. dr. Senaid Hadžić

8. 9.  u 12 h
2. Opća historija novog vijeka (1789-1918)Prof. Adnan Velagić 28. 8. u 11 h 11. 9. u 11 h
3. Historija monarhističke Jugoslavije (1918-1941) Prof. dr. Adnan Velagić 29. 8. u 11 h 12. 9. u 11 h
4. Historija BiH u sastavu Austro-ugarske monarhije Doc. dr. Almir Marić 7. 9. u 12 h 21. 9. u 11 h
 IZBORNI PREDMETI

(Student bira 2 predmeta)

1. Civilizacija VB Doc. dr. Selma Raljević 15. 9. u 10 h
2. Bosanskohercegovačka književnost XX vijeka Doc. dr. Lejla Žujo-Marić 9. 9. u 10 h 23. 9.  10 h

 

 

ODSJEK HISTORIJA – (OSMI-LJETNI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN 2011/2012.

 

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Metodika nastave historije II

Prof. dr. Adnan Velagić

30. 8. u 11 h 13. 9. u 11 h
2. Opća historija savremenog doba

Prof. dr. Adnan Velagić

5. 9. u 11 h 19. 9. u 11 h
3. Historija socijalističke Jugoslavije (do 1992.)Prof. dr. Adnan Velagić 6. 9. u 11 h 20. 9. u 11 h
4.. Historija BiH u jugoslavenskim državnim okvirima Doc. dr. Almir Marić 31. 8. u 12 h 14. 9. u 12 h
 IZBORNI PREDMETI

(Student bira 2 predmeta)

1. Civilizacija SAD

Doc. dr. Selma Raljević

18. 9.  u 10 h
2. Historija evropskih integracija

Prof. dr. Senaid Hadžić

8. 9. u 12 h 22. 9. u 12 h