Junsko-julski ispitni rokovi u akademskoj 2016/2017. godini – Odsjek za historiju

1240

 

 JUNSKO – JULSKI ISPITNI ROKOVI – od 12. 6. do 15. 7. 2017.

ŠKOLSKA GODINA 2016. / 17. 

 ODSJEK HISTORIJA (DRUGI- LJETNI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija starog vijeka  II

Doc. dr. Almir Marić

19. 6. u 12 h 10. 7. u 12 h
2. Arheologija II Doc. dr. Almir Marić 21. 6. u 12 h 12. 7. u 12 h
3. Psihologija Doc.dr. Vesna Ćorluka-Čerkez 20. 6. u 11 h 6. 7. u 11 h
4. Latinski jezik
5. Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik II

Doc. dr. Edim Šator

12. 6. u 10 h 13. 7. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA – (ČETVRTI – LJETNI  SEMESTAR) 

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija srednjeg vijeka

 od XII do XV st. Prof. dr. Salih Jalimam

21. 6. u 11 h 5. 7. u 10 h
2. Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku od XII do XV st. Prof. dr. Salih Jalimam 22. 6. u 13 h 6. 7. u 13 h
3. Historije Bosne u srednjem vijeku

od XII do XV st. Prof. dr. Salih Jalimam

23. 6. u 9 h 8. 7. u 9 h
4. Historija umjetnosti Prof. dr. Senaid Hadžić 16. 6. u 12 h 7. 7. u 12 h
 IZBORNI PREDMETI
5. Historija civilizacija  Doc. dr. Almir Marić 13. 6. 12 h 13. 7. u 12 h
6. Njemački jezik Doc. dr. Anisa Trbonja Omanić 19. 6. u 10 h 3. 7. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA  –  (ŠESTI – LJETNI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Jugoist. Evropa u osmanskom period (1606-1791) Doc. dr. Faruk Taslidža 12. 6. u 10 h 3. 7. u 10 h
2. Bosanski ejalet (1580-1791) Doc. dr. Faruk Taslidža 13. 6.  u 10 h 4.7. u 10 h
3. Opća historija novog vijeka

(1648-1789) Doc. dr. Faruk Taslidža

15. 6. u 10 h 29. 6. u 10 h
4. Historija BiH u XIX stoljeću

(do 1878) Doc. dr. Faruk Taslidža

20. 6. u 10 h 5.7.  u 10 h
 IZBORNI PREDMETI
5. Njemački jezik II Doc. dr. Anisa Trbonja Omanić 23. 6. u 10 h 7.7. u 10 h
6. Engleski jezik II Doc. dr. Aida Džiho Šator 16. 6. u 12 h 30. 6. u 12 h
7. Arhivska praksa 21. 6. u 10 h 6. 7. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA – (OSMI – LJETNI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija savremenog  doba

Prof. dr. Adnan Velagić

12. 6. u 11 h 3. 7. u 11 h
Historija socijalističke  Jugoslavije

Prof. dr. Adnan Velagić

13. 6. u 11 h 4. 7. u 11 h
2. BiH u južnoslavenskim državnim okvirima

Doc. dr. Almir Marić

15. 6. u 12 5. 7. u 12 h
3. Metodika nastave historije II  Prof. dr. Adnan Velagić 20. 6. u 11 h 12. 7. u 11 h
 IZBORNI PREDMETI
4. Civilizacija SAD Doc. dr. Selma Raljević 23. 6. u 10 h 7. 7. u 10 h
5. Historija evropskih integracija

Prof. dr. Senaid Hadžić

16. 6. u 13:30 h 8. 7. u 13: 30 h