odsjek za historiju – dodatni rok – zimski semestar, juli 2017. godine

534

 

 

DOPUNSKI ROK – ZIMSKI  SEMESTAR

 ŠKOLSKA GODINA 2016 / 17. 

ODSJEK HISTORIJA (PRVI- ZIMSKI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Uvod u historijsku nauku

Doc. dr. Almir Marić

13. 7. u 12 h
2. Opća historija starog vijeka I

Doc. Dr. Almir Marić

10. 7. u 12 h
3. Arheologija  I

Doc. dr. Almir Marić

12. 7. u 12 h
4. Pedagogija

Prof. dr. Husejn Musić

13.7. u 11.00
5. Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik I

Doc. dr. Edim Šator

14. 7. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA (TREĆI – ZIMSKI SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija srednjeg vijeka od V do XI st.Doc. dr.Adis Zilić 5. 7. u 10 h
2. Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku do XI st.

Doc. dr. Adis Zilić

6. 7. u 13 h
3. Historija Bosne u srednjem vijeku do XI st.Prof. dr. Salih Jalimam 8. 7. u 9 h
4. Pomoćne historijske nauke

Doc. Dr. Almir Marić

4. 7. u 10 h
5. Historija religija

Prof. dr. Senaid Hadžić

7. 7. u 12 h

ODSJEK HISTORIJA  –  (PETI – ZIMSKI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka (do 1648.)Doc. dr. Faruk Taslidža 6. 7. u 10 h
2. Jugoistočna Evropa pod mletačkom i habsburškom vlašću (do 1918.)Doc. dr. Faruk Taslidža 5. 7. u 10 h
3. Jugoistočna Evropa u osmanskom periodu (do 1606.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

3. 7. u 10 h
4. Historija Bosne i Hercegovine u osmansko periodu (do 1580.) 4. 7. u 10 h
4. Arhivistika i arhivska praksa

Doc. dr. Faruk Taslidža

7. 7. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA – (SEDMI – ZIMSKI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN  2011/2012.

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Metodika nastave historije I

Prof. dr. Senaid Hadžić

8. 7.  13: 30
2. Opća historija novog vijeka (1789-1918)Prof. Adnan Velagić 10. 7.  u 10 h
3. Historija monarhističke Jugoslavije (1918-1941)

Prof. dr. Adnan Velagić

11. 7. u 10 h
4. Historija BiH u sastavu Austro-ugarske monarhije

Doc. dr. Almir Marić

5. 7. u 12 h
 IZBORNI PREDMETI

(Student bira 2 predmeta)

1. Civilizacija VB

Doc. dr. Selma Raljević

2. Bosanskohercegovačka književnost XX vijeka

Doc. dr. Lejla Žujo Marić

12. 7. u 10 h

 

OBAVJEŠTENJE: prilikom predaje prijave za ispit, studenti su obavezni izvršiti uplatu za dopunski ispitni rok.

Uplatu za ispit izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710, svrha: H4128 – dopunski rokovi- (napisati naziv predmeta), iznos 50,00 KM