JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROKOVI – od 22. 1.  do  24. 2. 2018.

 ŠKOLSKA GODINA 2017 / 18. 

ODSJEK HISTORIJA (PRVI- ZIMSKI SEMESTAR) NPiP 2015/2016

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Uvod u historijsku nauku Doc. dr. Almir Marić 31.1. u 12 h 21.2. u 12 h
2. Opća historija starog vijeka I Doc. dr. Almir Marić 29.1. u 12 h 19.2. u 12 h
3. Arheologija  I Doc. dr. Almir Marić 30.1. u 12 h 20.2. u 12 h
4. Pedagogija, doc.dr Majra lalić 23. 1. u 10 h 9. 2. u 10 h
5. Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik IDoc.dr.Edim Šator 25. 1. u 10 h 8. 2. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA (TREĆI- ZIMSKI SEMESTAR) NPiP 2015/2016

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija srednjeg vijeka od V do XI st. Doc. dr.Adis Zilić 22. 1. u 10 h 5. 2. u 10 h
2. Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku do XI st. Doc. dr. Adis Zilić 23. 1. u 10 h 6. 2. u 10 h
3. Historija Bosne u srednjem vijeku do XI st. Doc. dr. Adis Zilić 24. 1. u 10 h 7. 2. u 10 h
4. Pomoćne historijske nauke  Doc. dr. Almir Marić 30.1. u 10 h 20.2. u 10
5. Historija religija Doc. dr. Almir Marić 31.1. u 10 h 21.2. u 1o h

ODSJEK HISTORIJA  –  (PETI – ZIMSKI  SEMESTAR) NPiP 2015/2016

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka (do 1648.)

Doc. dr. Adis Zilić

25. 1. u 10 h 8. 2. u 10 h
2. Jugoistočna Evropa pod mletačkom i habsburškom vlašću (do 1918.)Doc. dr. Faruk Taslidža 22. 1. u 10 h 5. 2. u 10 h
3. Jugoistočna Evropa u osmanskom periodu (do 1606.) Doc. dr. Faruk Taslidža 23. 1. u 10 h 6. 2. u 10
4. Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (do 1580.) Doc. dr. Faruk Taslidža 24. 1. u 10 h 7. 2. u 10 h
5. Arhivistika i arhivska praksa Doc. dr. Adis Zilić 26. 1. u 10 h 9. 2. u 10 h

ODSJEK HISTORIJA – (SEDMI – ZIMSKI SEMESTAR)  NASTAVNI PLAN  2011/2012.

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Metodika nastave historije I  Doc. dr. Almir Marić 1.2. u 10 h 19.2. u 10 h
2. Opća historija novog vijeka (1789-1918)Prof. dr.  Adnan Velagić 22.  1. u 11 h 5. 2. u 11 h
3. Historija monarhističke Jugoslavije (1918-1941)Prof. dr. Adnan Velagić 23. 1. u 11 h 6. 2. u 11 h
4. Historija BiH u sastavu Austro-ugarske monarhije Prof. dr. Adnan Velagić 24. 1. u 11 h 7. 2, u 11 h
 IZBORNI PREDMETI(Student bira 2 predmeta)
1. Civilizacija VB Doc. dr. Selma Raljević 26. 1. u 10 9. 2. u 10 h
2. Bosanskohercegovačka književnost XX vijeka

Prof.dr. Dijana Hadžizukić

27. 1. u 10 h 10. 2. u 10 h


 

Apsolventski rokovi i rokovi za imatrikulante u akademskoj 2017/2018 godini

Nastavni plan i program 2011/2012.

ODSJEK HISTORIJA  –  (PETI – ZIMSKI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka (do 1648.)

Doc. dr. Adis Zilić

25. 1. u 10 h 8. 2. u 10 h
2. Jugoistočna Evropa pod mletačkom i habsburškom vlašću (do 1918.)Doc. dr. Faruk Taslidža 22. 1. u 10 h 5. 2. u 10 h
3. Jugoistočna Evropa u osmanskom periodu (do 1606.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

23. 1. u 10 h 6. 2. u 10
4. Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (do 1580.)  Doc. dr. Faruk Taslidža 24. 1. u 10 h 7. 2. u 10 h
5. Arhivistika i arhivska praksa Doc. dr. Adis Zilić 26. 1. u 10 h 9. 2. u 10 h
Izborni predmeti
1. Engleski jezik I
2. Njemački jezik I

ODSJEK HISTORIJA  –  (ŠESTI – LJETNI  SEMESTAR)

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Opća historija novog vijeka  (1648- 1789)Doc. dr. Adis Zilić 1. 2. u 10h 15. 2 . u 10 h
2. Jugoistočna Evropa u osmanskom periodu (1606-1791) Doc. dr. Faruk Taslidža 29. 1. u 10 h 12. 2. u 10 h
3. Bosanski ejalet (1580-1791)

Doc. dr. Faruk Taslidža

30. 1. u 10 h 13. 2. u 10 h
4. Historija Bosne i Hercegovine u XIX st. Doc. dr. Faruk Taslidža 31. 1. u 10 h 14. 2. u 10 h
IZBORNI PREDMETI
1. Engleski jezik II
2. Njemački jezik II

ODSJEK HISTORIJA – (SEDMI – ZIMSKI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN  2011/2012.

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Metodika nastave historije I Doc. dr. Almir Marić 1.2. u 10 h 19.2. u 10 h
2. Opća historija novog vijeka (1789-1918)

Prof. dr.  Adnan Velagić

22.  1. u 11 h 5. 2. u 11 h
3. Historija monarhističke Jugoslavije (1918-1941)Prof. dr. Adnan Velagić 23. 1. u 11 h 6. 2. u 11 h
4. Historija BiH u sastavu Austro-ugarske monarhije  Prof. dr. Adnan Velagić 24. 1. u 11 h 7. 2, u 11 h
 IZBORNI PREDMETI (Student bira 2 predmeta)
1. Civilizacija VB Doc. dr. Selma Raljević 26. 1. u 10 9. 2. u 10 h
2. Bosanskohercegovačka književnost XX vijeka Prof.dr. Dijana Hadžizukić 27. 1. u 10 h 10. 2. u 10 h
 

ODSJEK HISTORIJA – (OSMI-LJETNI SEMESTAR)

NASTAVNI PLAN 2011/2012.

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Metodika nastave historije II Doc. dr. Almir Marić 5. 2. u 10 h 22. 2. u 10 h
2. Opća historija savremenog doba

Prof. dr. Adnan Velagić

29. 1. u 11 h 12. 2. u 11 h
3. Historija socijalističke Jugoslavije (do 1992.)Prof. dr. Adnan Velagić 30. 1. u 11 h 13. 2. u 11 h
4.. Historija BiH u jugoslavenskim državnim okvirima  Prof. dr. Adnan Velagić 31. 1. u 11 h 14. 2. u 11 h
 IZBORNI PREDMETI(Student bira 2 predmeta)
1. Civilizacija SAD Doc. dr. Selma Raljević 2. 2. u 10 h 16. 2. u 10 h
2. Historija evropskih integracija Doc. dr. Almir Marić 7. 2. U 10 h 23. 2. u 13 h

 

ISPITNI ROKOVI – MASTER STUDIJ

ŠKOLSKA GODINA 2017/2018.

ODSJEK HISTORIJA

 

MODUL: STARI I SREDNJI VIJEK

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Bosna i Hercegovina u prethistorijsko i antičko doba  Doc. dr. Almir Marić 6. 2. u 10 h 22. 2. u 12 h
2. Historija srednjovjekovne Bosne

Doc. dr. Adis Zilić

23. 1. u 10 h 6. 2. u 10 h
3. Historija centralno-istočne Evrope u srednjem vijeku Doc. dr. Adis Zilić 24. 1. u 10 h 7. 2. u 10 h
4. Metodologija historijskih istraživanja

Prof. dr. Senaid Hadžić

Ljetni semestar
 IZBORNI PREDMETI
5. Bosna i Hercegovina na historijskim i geografskim kartama Doc. dr. Adis Zilić 22. 1. u 12:30 h 5. 2. u 12:30 h
6. Bosna i Hercegovina u međunarodnim odnosima od najstarijih vremena do danas

Doc. dr. Almir Marić

5. 2. u 12 h  23. 2. u 10 h
7 Strani jezik

 MODUL: NOVI VIJEK I SAVREMENO DOBA

Predmet Prvi rok Drugi rok
OBAVEZNI PREDMETI
1. Bosna i Hercegovina u sastavu Osmanskog Carstva (od XV do kraja XVIII st.)

Doc. dr. Faruk Taslidža

24. 1. u 10 h 7. 2. u 10 h
2. Jugoistočna Evropa u Novom vijeku i Savremenom doba Prof.dr. Izet Šabotić Ljetni semestar
3. Bosna i Hercegovina u XIX i XX st.

Prof. dr. Adnan Velagić

23. 1. u 11 h 6. 2. u 11 h
4. Metodologija historijskih istraživanja

Prof. dr. Senaid Hadžić

Ljetni semestar
IZBORNI PREDMETI
 
5. Bosna i Hercegovina na historijskim i geografskim kartama Doc. dr. Adis Zilić 22. 1. u 12: 30 h 5. 2. U 12:30 h
6 Bosna i Hercegovina u međunarodnim odnosima od najstarijih vremena do danas

Doc. dr. Almir Marić

5. 2. u 12 h 23. 2. u 10 h
7 Strani jezik